Casus en dis­cus­sie: Van les­prak­tijk naar taal­be­leid en weer terug: inclu­sief omgaan met talige diver­si­teit aan de Facul­teit Genees­kunde en Gezondheidswetenschappen.