Forumdag 2011

Taalondersteuning in, met en door de opleiding

Thema van dit forum is “Taalondersteuning in, met en door de opleiding”. Taalbeleidsmedewerkers en taaldocenten wisselen ervaring en kennis uit. Een casus uit een bepaalde opleiding is de aanleiding om samen een taalbeleidsmaatregel (procescase) of taalbeleidsinstrument (productcase) uit te werken.

Er was keuze uit vier casussen:

  • Casus 1: Lesmateriaal als toonbeeld van goed taalgebruik en studeerbaarheid
  • Casus 2: Consensus in het opleidingsteam over het vereiste taalniveau
  • Casus 3: Taalvaardigheid als sleutel tot geslaagde examenantwoorden
  • Casus 4: Kijkwijzers als instrument om taalvaardigheid te helpen ontwikkelen

Elke werkgroep werkte voor zijn casus een plan van aanpak of een concreet stappenplan uit. Ter afronding stelden alle werkgroepen in een plenaire sessie hun resultaat voor.